Довідка
Loading...
Фурман О.М.
Фурман О.М.

Балів рейтингу - 1361 / 350

Годин підвищення кваліфікації - 403

Остання атестація 31-03-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти (16) 10-2023
Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії (9) 09-2023
Лікарі та медсестринство - медичний фронт в Україні та світі (6) 05-2023
Збереження здоров'я та життя учасників освітнього процесу в мирний та воєнний час (30) 02-2023
Інформаційні технології та STEM (3) 01-2023
Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних пацівників в умовах оновленого змісту освіти (16) 11-2022
Можливості YouTube для освіти (2) 06-2022
Створення інклюзивного середовища в закладі освіти (2) 05-2022
Використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі (6) 11-2021
Проєктування та створення масових відкритих онлавйн-курсів МООС (30) 11-2021
Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв'язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання (2) 01-2021
Особистісне професійне зростання педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів). (210) 12-2020
Якісне навчання лідерству в закладі фахової передвищої освіти в контексті їх реформування (2) 12-2020
Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії. (15) 11-2020
Написання заявок на участь у міжнародних проєктах (8) 11-2020
Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу. (16) 10-2020
Змішане навчання: очікування та досвід упровадження. (10) 09-2020
Як вбудувати вікторину в відео. (2) 08-2020
Нешаблонні ідеї, як розпочати новий навчальний рік на уроці англійської після канікул. (2) 08-2020
Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання (самоосвіта) (14) 08-2020
Використання Google meet в освітній діяльності. (2) 06-2020

Педагогічне кредо: "Щоб бути чудовим педагогом треба любити те, що викладаєш і любити тих, кому викладаєш (В. Ключевський)".

Освіта: вища

Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти: спеціаліст

Освітньо-науковий ступінь: Доктор філософії зі спеціальності 035 Філологія (PhD)

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту: Волинський державний університет імені Лесі Українки

Спеціальність, зазначена в дипломі: «Мова і література (англійська)» 

Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього): філолог, вчитель англійської мови і літератури та французької мови. 

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників:  22 роки (станом на 01.09.2023 р.)

Посада: викладач іноземної мови, методист коледжу

Професійний шлях :   

1997 - 2002 р.р. - навчання у Волинському державному університеті імені Лесі Українки;

2001 - 2003 р.р. - вчитель у  Ківерцівській ЗОШ I-III ступеня № 3;

2003 р. - сьогодні - викладач англійської та латинської мов у Ківерцвському фаховому медичному коледжі Волинської обласної ради;

2016 р. сьогодні - методист коледжу

ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Англійська мова (за проф. спрямуванням) Л12/1
Конструювання та декодування медичної термінології Л08/2
Конструювання та декодування медичної термінології С04/2
Основи латинської мови та медична термінологія Л12/1
2022-2023 н.р.
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л04/3
Основи латинської мови С04/2
Основи латинської мови з медичною термінологією Л09/2
Основи латинської мови з медичною термінологією А03/2
Основи латинської мови з медичною термінологією Л08/2
2021-2022 н.р.
Англійська мова (за професійним спрямуванням) A01/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л2/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л04/3
Основи латинської мови з медичною термінологією Л07/3
Основи латинської мови з медичною термінологією Л06/3, Л05/3
Основи латинської мови з медичною термінологією C03/3
Основи латинської мови з медичною термінологією А02/3
2020-2021 н.р.
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л2/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л04/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) А1/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) A01/3
Основи латинської мови С02/4
Основи латинської мови Л02/4, Л03/4
Основи латинської мови з медичною термінологією Л04/3

  2023

 • Фурман О. М. Засоби субституції графем у термінології COVID-19» // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХVII Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів і студентів (16-17 травня 2023 року); Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2023. C. 314–317
 • Фурман О. М. Роль графічних засобів у сучасних англомовних масмедійних текстах на тематику COVID-19 // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (19 травня 2023 р.) / упоряд.: М. Рожило, Н. Шульська. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. C. 241-244
 • 2022

 • Фурман О. М. Симбіоз вербальних та невербальних засобів в англомовних масмедійних текстах малої форми на тематику COVID-19» // Взаємодія журналістики, реклами та PR у сучасному медійному просторі : матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Ченстохова, Республіка Польща, 12-13 жовтня 2022 р. С. 42–46.
 • Фурман О. М. Типи англомовних масмедійних текстів на тематику СOVID-19 // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Луцьк, 17 травня 2022 р. Луцьк, С. 386–388.
 • Фурман О. М. Графічна синонімія у сучасних англомовних мультимодальних масмедійних медичних текстах на тематику COVID-19 // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 6 квітня 2022 р. Луцьк, 2022. С. 97–101.
 • 2021

 • Фурман О. М. Засоби репрезентації семантики превентива в англомовних медичних текстах малої форми // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Рівне, 2021. С. 119–124.
 • Фурман О. М. Трактування мультимодальності у сучасних лінгвістичних студіях // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 82. С. 315–320. Фахове видання України. Index Copernicus
 • Фурман О. М. Архітектоніка і семантика складників англомовних масмедійних медичних текстів малої форми на тематику COVID-19 // Science and Education. A New Dimension. Philology. IX (76), Issue: 260, 2021 Nov. Budapest, 2021. P. 23–26. Іноземне рецензоване видання.
 • Фурман О. М. Вербальні та невербальні засоби репрезентації COVID-19 в англомовних масмедійних інфографічних текстах // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. Луцьк, 2021. С. 227–231.
 • Фурман О. М. Ключові підходи до дослідження піктограм (на матеріалі англомовних масмедійних медичних текстів малої форми) // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів. Луцьк, 2021. С. 667–670.
 • Фурман О. М. Актуалізація семантики превентива в період пандемії в англомовних масмедійних медичних текстах // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 21–22 травня 2021 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. С. 98–101.
 • Фурман О. М. Медична англійська мова в малюнках та піктограмах. Клінічний аспект : навчально-наочний посібник. Ківерці : КФМК, 2021. 101 с.
 • Фурман О. М. Диференційні ознаки сучасних англомовних текстів малої форми // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71) № 2 2021. Частина 1. С. 230–236. Фахове видання України. Index Copernicus
 • Фурман О. М. Піктограми як ключові семіотичні ресурси масмедійних медичних текстів малої форми на тематику COVID-19 // International scientific and practical conference «Philological Sciences and Translation Studies: European Potential»: conference proceedings, July 9-10, 2021. Wloclawek: “Baltija Publishing”, 2021. P. 170–174.
 • Фурман О. М. Практичний досвід організації методичної роботи з професійного розвитку педагогів у Ківерцівському фаховому медичному коледжі Волинської обласної ради. Збірник матеріалів «Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики. Методичні рекомендації». Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. – м. Київ., 2021 р.;
 • 2019

 • Фурман О. М. Шляхи оптимізації викладання латинської мови в медичних закладах освіти // Фахова передвища освіта. 2019. № 2. С. 41–44
 • 2017

 • Фурман О. М. Організація самостійної роботи з іноземної мови (за професійним спрямуванням) у процесі формування іншомовної компетентності майбутніх медиків // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. Житомир, 2017. С. 265–267.
 • 2015

 • Фурман О. М. Використання інноваційних форм та методів в системі оцінювання знань студентів латинської мови в медичному коледжі // Магістр медсестринства. 2015. № 2. С. 66–71.
 • 2012

 • Furman O. M. A Manual of Medical English for medical students of higher educational institutions of the I-II levels of accreditation. Part 1. Musculoskeletal System : навч. посіб. Ківерці : КМК, 2012. 170 с.
 • 2011

 • Фурман О. М. Тлумачний словник медичних термінів. Латинь у курсі вивчення клінічних дисциплін : навч. посіб. Ківерці : КМК, 2011. 164 с.
 • 2010

 • Фурман О. М. Тести для підсумкового контролю знань з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів-медиків вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації : навч. посіб. Ківерці : КМК, 2010. 226 с.
 • 2007

 • Фурман О. М. Практикум з основ латинської мови для студентів лікувального, сестринського, стоматологічного та акушерського відділень медичних закладів І – ІІ рівнів акредитації : навч. посіб. Ківерці : КМК, 2007. 50 с.

2024

Участь у циклі вебінарів "Школа педагогічної майстерності"
Участь у циклі вебінарів "Школа педагогічної майстерності"16
Переглянути

Сертифікат

Участь у II Міжнародній науково-практичній конференції "Лікарі та медсестринство: трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення"
Участь у II Міжнародній науково-практичній конференції "Лікарі та медсестринство: трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення"6
Переглянути

Сертифікат

Участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції "Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика"
Участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції "Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика"8
Переглянути

Сертифікат

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конфренції "Трансформаційні процеси професійногор розвитку педагогів в умовах освітніх інновацій".
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конфренції "Трансформаційні процеси професійногор розвитку педагогів в умовах освітніх інновацій".3
Переглянути

Сертифікат

International Scientific-Practical Conference "MODERN NURSING: EURO-INTEGRATIVE PROCESSES FOR CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT"
International Scientific-Practical Conference "MODERN NURSING: EURO-INTEGRATIVE PROCESSES FOR CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT"6
Переглянути

Сертифікат


2023

Онлайн-навчання за програмою підвищення кваліфікації "Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти"
Онлайн-навчання за програмою підвищення кваліфікації "Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти"16
Переглянути

Сертифікат

Участь у науково-практичному онлайн-форумі	"Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії"
Участь у науково-практичному онлайн-форумі "Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії"9
Переглянути

Сертифікат

Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації
Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації
Переглянути

Нагородження грамотою облдержадміністрації, обласної ради, УОЗ, УОіН, ВОДА

Сертифікат участі у науково-практичній конференції
Сертифікат участі у науково-практичній конференції6
Переглянути

Сертифікат

Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації30
Переглянути

Сертифікат

Участь у вебінарі "Інформаційні технології та STEM"
Участь у вебінарі "Інформаційні технології та STEM"3
Переглянути

Сертифікат

Розробка персонального сайту викладача
Розробка персонального сайту викладача50
Сайт викладача латинської та англійської мов Фурман О. М.

Сайт викладача


2022

Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства"
Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства"8
Переглянути

Сертифікат

Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти
Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти16
Переглянути

Сертифікат

Міжнароджна наукова конференція "Взаємодія журналістики, реклами та PR у сучасному медійному просторі". м. Ченстохова, Республіка Польща
Міжнароджна наукова конференція "Взаємодія журналістики, реклами та PR у сучасному медійному просторі". м. Ченстохова, Республіка Польща15
Переглянути

Сертифікат

Можливості You Tube для освіти
Можливості You Tube для освіти2
Переглянути

Сертифікат

Створення інклюзивного середовища в закладі освіти
Створення інклюзивного середовища в закладі освіти2
Переглянути

Сертифікат

Участь у I Міжнародній науково-практичній конференції Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 6 квітня 2022 року
Участь у I Міжнародній науково-практичній конференції Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 6 квітня 2022 року8
Переглянути

Сертифікат

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
Переглянути

Свідоцтво


2021

Участь у відкритих масових онлайн-курсах
Участь у відкритих масових онлайн-курсах30
Переглянути

Сертифікат

Диплом за участь у виставці "Творчі сходинки педагогів Волині"
Диплом за участь у виставці "Творчі сходинки педагогів Волині"
Переглянути

Диплом за участь у конкурсі

Участь у міжнародній науково-практичній конференції
Участь у міжнародній науково-практичній конференції
Переглянути

Сертифікат

Участь у науково-практичній конференції
Участь у науково-практичній конференції6
Переглянути

Сертифікат

Участь у науково-практичній конференції
Участь у науково-практичній конференції
Переглянути

Сертифікат

Участь у вебінарі
Участь у вебінарі2
Переглянути

Сертифікат


2020

Участь у довгострокових курсах підвищення кваліфікації
Участь у довгострокових курсах підвищення кваліфікації210

Свідоцтво

Участь у вебінарі
Участь у вебінарі2

Сертифікат

Участь в освітньому онлайн-курсі
Участь в освітньому онлайн-курсі15

Сертифікат

Участь у тренінг-практикумі
Участь у тренінг-практикумі8

Сертифікат

Онлайн-навчання за програмою підвищення кваліфікації для методистів
Онлайн-навчання за програмою підвищення кваліфікації для методистів16

Сертифікат

Почесна грамота Волинської обласної ради
Почесна грамота Волинської обласної ради

Нагородження грамотою облдержадміністрації, обласної ради, УОЗ, УОіН, ВОДА

Грамота адміністрації коледжу
Грамота адміністрації коледжу

Участь в інтернет-конференції
Участь в інтернет-конференції10

Сертифікат

Участь у вебінарі
Участь у вебінарі2

Сертифікат

Участь у вебінарі
Участь у вебінарі2

Сертифікат

Участь в освітньому онлайн-проекті
Участь в освітньому онлайн-проекті14

Сертифікат

Участьу вебінарі
Участьу вебінарі2

Сертифікат

Портфоліо педагогічної діяльності у міжатестаційний період (2015-2020 р.р.)
Портфоліо педагогічної діяльності у міжатестаційний період (2015-2020 р.р.)
Детальніше

Портфоліо