Довідка
Loading...
Комшук Т.С.
Комшук Т.С.

Балів рейтингу - 91 / 350

Годин підвищення кваліфікації - 210

Остання атестація 28-03-2023
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Науковий ступіньДоктор біологічних наук
Підвищення кваліфікації
Підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти (24) 01-2024
Intenationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspectives. (180) 12-2023
Лікарі та медсестринство - медичний фронт в Україні та світі (6) 05-2023
ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Анатомія та фізіологія людини Л12/1
Фізіологія С04/2
2022-2023 н.р.
Патоморфологія і патофізіологія А03/2
Фізіологія C03/3
Фізіологія А03/2
Фізіологія людини Л09/2
2021-2022 н.р.
Патоморфологія та патофізіологія А02/3
Фізіологія С02/4
Фізіологія Л07/3
Фізіологія людини А02/3
2020-2021 н.р.
Патоморфологія та патофізіологія A01/3
Фізіологія С01/4
Фізіологія A01/3
Фізіологія Л04/3
Тем для тестування - 55 Кількість питань - 1208
ПредметЕлектронний підручник
1 Фізіологія 68.97%
2 Анатомія та фізіологія людини 91.9%

  2019

 • Комшук Т. С. Патоморфологія та патфізіологія. Тести та ситуаційні задачі : навч. посіб. Ківерці : КМК, 2019. 176 с.
 • Комшук Т. С. Патоморфологія та патфізіологія в схемах, малюнках та діаграмах : навч. посіб. Ківерці : КМК, 2019. 224 с.
 • 2018

 • Комшук Т. С. Створення умов для збереження здоров’я студентів Ківерцівського медичного коледжу на основі використання здоров’язберігаючих технологій навчання // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю. м. Житомир, 25-26 жовтня. 2018 р. Житомир, 2018. С. 86–89.
 • 2016

 • Комшук Т. С. Топографо-анатомічні взаємовідносини циркумвент-рикулярної системи головного мозку у плодів людини [Електронний ресурс] / Т. С. Комшук // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2016. – № 58. – Режим доступу : http://nd.nubip.edu.ua/2016_1/index.html.
 • Комшук Т. С. Кореляційні зв’язки між окремими структурами лікворної системи [Електронний ресурс] / Т. С. Комшук // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2016. – № 59. – Режим доступу : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/6483.
 • Комшук Т. С. Морфологічні паралелі зв'язків між структурами циркумвентрикулярної системи в осіб юнацького віку / Т. С. Комшук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Біологія, медицина». – 2016. – № 7 (1). – С. 37–42.
 • Комшук Т. С. Шлуночкова система головного мозку в постнатальному онтогенезі в чоловіків / Т. С. Комшук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Біологічні науки. – 2016. – № 7 (332). – С. 165¬¬–168.
 • Комшук Т. С. Регіональні стандарти фетометричних показників лікворної системи мозку плодів у ІІІ триместрі гестації / Т. С. Комшук // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, т. 3 (130). – С. 260–264.
 • Комшук Т. С. Желудочковая система головного мозга в постнатальном онтогенезе у женщин / Т. С. Комшук // Естественные и технические науки. – 2016. – № 3 (93). – С. 37–41.
 • Комшук Т. С. Центральні структури лікворної системи головного мозку в осіб літнього віку / Т. С. Комшук // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. – Т. 20, № 1, ч. 1. – С. 13–16.
 • 2015

 • Комшук Т. С. Морфогенез та топографічні зв’язки циркумвентрикулярної системи головного мозку людини : монографія. – Чернівці, 2015. – 245 с. : іл.
 • Комшук Т. С. Фетометричні показники циркумвентрикулярної системи мозку плодів Чернівецької області / Т. С. Комшук // 96-а підсум. наук. конф. проф.-викл. персоналу Бук. держ. мед. ун-ту, 16, 18, 23 лютого 2015 р. : матеріали конф. – Чернівці : Медуніверситет, 2015. – С. 15-16.
 • Komchuk T. S. Evaluation of cerebrospinal fluid system of the brain in healthy children up to one year old by using of neurosonography / T. S. Komchuk // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2015. – Т. 7, вип. 1. – С. 128–131.
 • Комшук Т. С. Морфогенез третього і четвертого шлуночків головного мозку людини в постнатальному періоді онтогенезу / Т. С.Комшук // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 3, т. 1 (122). – С. 306–308.
 • Комшук Т. С. Становлення топографо-анатомічних зв’язків шлуночків головного мозку в зародків людини за умов фізіологічної вагітності / Т. С. Комшук // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 4. – С. 80–85.
 • Комшук Т. С. Гендерні відмінності лікворної системи головного мозку в людей різного віку / Т. С. Комшук // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2015. – Т. 20, № 2 (37). – С. 93–100.
 • Комшук Т. С. Морфометричні особливості бічних шлуночків в осіб різного віку / Т. С. Комшук // Вісник морфології. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 498–502.
 • Комшук Т. С. Особливості IV шлуночка головного мозку в людей різного віку, дослідженого за допомогою МРТ / Т. С. Комшук // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2015. – Т. 7, вип. 2. – С. 252–255.
 • Komshuk T. S. Variabilità anatomica ventricolare sistema del cervello in pazienti di terza età secondo risonanza magnetica / T. S. Komshuk // Italian Science Review. – 2015. – Vol. 5, № 26. – P. 71–77.
 • Комшук Т. С. Морфогенез бічних шлуночків головного мозку у плодів 7-8 місяців / Т. С. Комшук // Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики : міжнародна наук.-практ. конф., 13-14 березня 2015 р. : зб. матеріалів конф. – Дніпропетровськ , 2015. – С. 25-27.
 • Комшук Т. С. Морфогенез ІІІ шлуночка головного мозку в людей різного віку за даними МРТ / Т. С. Комшук // Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики : міжнародна наук.-практ. конф., 6-7 березня 2015 р. : зб. наук. робіт. – Київ : «Київський медичний науковий центр», 2015. – С. 8–10.
 • Комшук Т. С. Порівняльна характеристика бічних шлуночків головного мозку в особин юнацького віку за даними МРТ / Т. С. Комшук // Modern scientific potential : XI International scientific and practical conference, February 28 - March 7, 2015 : мaterials of the conf. – Vol. 29. Medicine. Veterinary medicine. – Sheffield, 2015. – С. 34–36.
 • Комшук Т. С. Фетометричні показники циркумвентрикулярної системи мозку плодів Чернівецької області / Т. С. Комшук // 96-а підсум. наук. конф. проф.-викл. персоналу Бук. держ. мед. ун-ту, 16, 18, 23 лютого 2015 р. : матеріали конф. – Чернівці : Медуніверситет, 2015. – С. 15-16. Комшук Т. С. Морфогенез бічних шлуночків головного мозку чоловіків та жінок зрілого віку за даними МРТ / Т. С. Комшук // Медицина сучасності : міжнародна науково-практична конференція, 27-28 лютого 2015 р. : зб. матеріалів конф. – Київ, 2015. – С. 18–23.
 • 2014

 • Комшук Т. С. Регіональні стандарти фетометричних показників лікворної системи мозку плодів у ІІІ триместрі гестації / Т. С. Комшук // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, т. 3 (130). – С. 260–264. Komshuk T. S. Comparative characteristic of fetometrycal indicators of cerebrospinal fluidsystem ofthe fetal brainin the second trimester of gestation / T. S. Komshuk // European science review. – 2014. – № 9–10. – P. 34–36.
 • Komshuk T. S. Indicatori selezionati fetometrychni tsyrkumventrykulyarnoyi sistemi cerebrali nel secondo trimester di gestazione / T. S. Komshuk // Italian Science Review. – 2014. – Vol. 5, № 14. – P. 122–127.
 • Пат. № 93233 Україна, МПК A 61 B 1/00. Спосіб оцінки параметрів капілярних петель ворсинок судинних сплетень третього і четвертого шлуночків головного мозку людини у віковому аспекті / Т. С. Комшук. – № u 201403399 ; заявл. 03.04.2014 ; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18.
 • Пат. № 92421 Україна, МПК A 61 B 1/00. Спосіб оцінки морфометричних параметрів вентрикулярної системи мозку людини в період зрілого віку за її тривимірним моделюванням / Т. С. Комшук, Т. В. Хмара, О. П. Антонюк. – № u 201403400 ; заявл. 03.04.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.
 • Пат. № 93232 Україна, МПК A 61 B 8/13. Спосіб комп’ютерно-томографічної морфометрії шлуночків головного мозку дітей однорічного віку / Т. С. Комшук. – № u 201403398 ; заявл. 03.04.2014 ; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18.
 • Комшук Т. С. Циркумвентрикулярна система головного мозку в дівчаток та хлопчиків Чернівецької області / Т. С. Комшук // 95-а підсум. наук. конф. проф.-викл. персоналу Бук. держ. мед. ун-ту, 17, 19, 24 лютого 2014 р. : матеріали конф. – Чернівці, 2014. – С. 18–19.
 • 2013

 • Комшук Т. С. Морфологія структур судинних сплетень шлуночків головного мозку в онтогенезі людини / Т. С. Комшук, В. П. Пішак // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 1, т. 1 (98). – С. 191–195. 14, № 1 (53). – С. 84–87.
 • Комшук Т. С. Морфометричні особливості капілярних петель ворсинок судинних сплетень третього і четвертого шлуночків головного мозку людини у віковому аспекті / Т. С. Комшук, В. П. Пішак // Вісник морфології. – 2013. – Т. 19, № 1. – С. 15–19.
 • Комшук Т. С. Статеві особливості лікворної системи головного мозку в дітей постпубертатного віку / Т. С. Комшук, В. П. Пішак, К. В. Аіріней // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 3, т. 2 (103). – С. 285–288.
 • Комшук Т. С. Морфологічні передумови виникнення уроджених вад розвитку головного мозку / Т. С. Комшук // Клінічна та експе-риментальна патологія. – 2013. – Т. XII, № 4 (46). – С. 138–143.
 • Комшук Т. С. Морфогенез і становлення топографії бічних шлуночків головного мозку у пізніх плодів і новонароджених людини / Т. С. Комшук // 94-а підсум. наук. конф. проф.-викл. персоналу Бук. держ. мед. ун-ту, 18, 20, 25 лютого 2013 р. : матеріали конф. – Чернівці, 2013. – С. 18–19.
 • 2012

 • Комшук Т. С. Особливості становлення топографії бічних шлуночків головного мозку наприкінці плодового періоду онтогенезу людини / Т. С. Комшук // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки : наук.-практ. конф., 5-6 жовтня 2012 р. : зб. матеріалыв конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 99–100.
 • Комшук Т. С. Морфогенез і становлення топографії шлу¬ночків головного мозку у передплодів і плодів людини / Т. С. Комшук // 93-а підсум. наук. конф. проф.-викл. персоналу Бук. держ. мед. ун-ту, 14, 15, 20 лютого 2012 р. : матеріали конф. – Чернівці, 2012. – С. 9–11.
 • 2011

 • Пішак В. П. Морфогенез і становлення топографії шлуночків головного мозку у плодів 7-8 місяців / В. П. Пішак, Л. Я. Федонюк, Т. С. Комшук // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 1. – С. 11–14.
 • Комшук Т. С. Морфометрія та тривимірне зображення вентрикулярної системи мозку дитини 3,5 місяців / Т. С. Комшук О. В. Корнійчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 2, т. 2 (87). – С. 127–130.
 • Комшук Т. С. Особливості морфогенезу та ембріотопографії шлуночків головного мозку у передплодів людини / Т. С. Комшук, В. П. Пішак // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 3, т. 3 (89). – С. 96–98.
 • Комшук Т. С. Комп’ютерно-томографічна морфометрія вентри-кулярної системи мозку дітей однорічного віку / Т. С. Комшук // Таврический медико-биол. вестник. – 2011. – Т. 14, № 1 (53). – С. 84–87.
 • Пішак В. П. Синтопія стінок бічних шлуночків головного мозку у 9-місячних плодів / В. П. Пішак, Т. С. Комшук // Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи : наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, 14 квітня 2011 р. : матеріали конф. – Чернівці, 2011. – С. 112–113.

2024

Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації24
Переглянути

Сертифікат


2023

Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації180
Переглянути

Сертифікат

Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації6
Переглянути

Сертифікат

Портфоліо педагогічної діяльності у міжатестаційний період (2018-2023 р.р.)
Портфоліо педагогічної діяльності у міжатестаційний період (2018-2023 р.р.)
Переглянути

Портфоліо

Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації30
Переглянути

Сертифікат


2022

Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації30

Сертифікат


2021

Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації6
Переглянути

Сертифікат

Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації30
Переглянути

Сертифікат

Свідоцтво про підвищення кваліфікації
Свідоцтво про підвищення кваліфікації30
Переглянути

Свідоцтво

Навчання за програмою підвищення кваліфікації
Навчання за програмою підвищення кваліфікації30
Переглянути

Сертифікат

Участь у науково-практичній конференції
Участь у науково-практичній конференції6
Переглянути

Сертифікат


2020

Навчання за програмою підвищення кваліфікації
Навчання за програмою підвищення кваліфікації16
Переглянути

Сертифікат

Участь у науково-практичній інтернет-конференції
Участь у науково-практичній інтернет-конференції6
Переглянути

Сертифікат


2019

Підищення кваліфікації
Підищення кваліфікації24
Переглянути

Сертифікат


2018

Портфоліо директора
Портфоліо директора
Детальніше

Портфоліо

Грамота
Грамота

Нагородження грамотою облдержадміністрації, обласної ради, УОЗ, УОіН, ВОДА

Почесна грамота
Почесна грамота

Нагородження грамотою облдержадміністрації, обласної ради, УОЗ, УОіН, ВОДА


2017

Диплом за участь у виставці "Творчі сходинки педагогів Волині"
Диплом за участь у виставці "Творчі сходинки педагогів Волині"

Диплом за участь у конкурсі


2015

Подяка
Подяка

Нагородження грамотою Ківерцівської районної державної адміністрації

Почесна грамота
Почесна грамота

МОН (грамота, подяка, диплом)


2013

Почесна грамота
Почесна грамота

МОН (грамота, подяка, диплом)


2012

Грамота
Грамота

Нагородження грамотою облдержадміністрації, обласної ради, УОЗ, УОіН, ВОДА


2010

Свідоцтво про занесення на районну дошку пошани "Гордість району"
Свідоцтво про занесення на районну дошку пошани "Гордість району"

Нагородження грамотою Ківерцівської районної державної адміністрації


2009

Диплом
Диплом

Нагородження грамотою Ківерцівської районної державної адміністрації


2008

Почесна грамота
Почесна грамота

МОН (грамота, подяка, диплом)


2007

Почесна грамота
Почесна грамота

МОН (грамота, подяка, диплом)


2004

Почесна грамота
Почесна грамота

МОН (грамота, подяка, диплом)